Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

35+ Tembang Pangkur, Contoh, Watak, dan Pengertiannya

Di kesempatan ini kita akan sedikit membahas mengenai salah satu tembang macapat yakni tembang pangkur mulai dari watak, ciri khas, serta beberapa contoh tembang pangkur yang diambil dari serat wedhatama serta karya buatan sendiri. 

Tembang macapat merupakan salah satu karya sastra yang berasal dari Jawa dan dikategorikan dalam puisi Jawa baru. Kita mengenal setidaknya 11 tembang macapat yang masing-masing watak serta pola serta falsafah yang berbeda-beda. Kesebelas tembang tersebut menggambarkan atau menceritakan perjalan hidup manusia dari saat dia dikandung, dilahirkan, tumbuh, berkembang hingga pada akhirnya  meninggal dan kembali kepada Sang Pencipta.

35+ Tembang Pangkur, Contoh, Watak

Pesan moral, nasehat dan filosofi dari tembang macapat ini akan selalu relevan dan tidak akan termakan jaman karena di dalamnya terdapat nilai-nilai universal tentang kehidupan manusia dan akan selalu menjadi pengingat agar manusia tidak hanya memikirkan hal-hal duniawi saja, melainkan menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara.

Baca juga : 200 Tembung Entar, Pengertian dan Artinya

Lantas bagaimana dengan tembang macapat pangkur? Apa pengertian pangkur itu sendiri? Ciri-ciri apa yang membedakan tembang pangkur dengan tembang yang lain, apa saja watak, guru lagu, guru wilangan serta guru gatranya? Mari kita bahas di artikel ini satu persatu.


Pengertian Tembang Pangkur

Asal muasal kata pangkur berasal dari kata dalam bahasa Jawa yakni "mungkur" yang memiliki arti [ tegese ] meninggalkan / melepaskan / berangkat. Sesuai dengan filosofinya, dimana ketika seseorang sudah mulai menua dan perlahan namun pasti raganya mulai rapuh, maka sudah sepatutnya dia mulai melepaskan nafsu duniawinya dan mendekatkan diri dengan memperdalam kehidupan spiritualnya. 

Ada masa dimana seseorang mulai berdamai dengan keadaan, menikmati kenyataan yang ada serta mensyukuri segala pencapaiannya di dunia ini kendati tidak sesuai dengan apa yang diimpikannya. Rasa sumeleh, nrimo serta intropeksi terhadap diri sendiri biasa sangat dibutuhkan untuk bisa melewati fase ini.

Watak Tembang Pangkur

Watak yang ditampilkan oleh tembang pangkur itu sendiri adalah memiliki sifat atau karakter yang gagah, kuat, perkasa, berbesar hati, tidak mudah menyerah serta mau menerima kekurangan diri sendiri. Dari sifat-sifat inilah tercipta pitutur luhur, nasehat atau wejangan yang bisa kita jadikan pegangan terutama dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. 


Dalam tembang pangkur ini, kebijaksanaan seseorang dikisahkan akan muncul setelah dia menginjak usia yang tidak muda lagi. Dengan banyaknya pengalaman yang dialami seseorang, manis pahitnya kehidupan yang telah dia alami, maka tidak segan dia memberikan petuah-petuah bijak untuk orang yang lebih muda agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan di masa-masa muda dulu. Tujuannya hanyalah satu, agar generasi yang lebih muda mampu hidup lebih baik lagi serta memiliki masa depan yang lebih cerah.

Selain itu, tembang macapat pangkur juga seringkali digunakan terutama pada tembang-tembang yang bertemakan pinutur ( nasehat), pertemanan ( kekancan ), dan cinta ( katresnan ). Cinta dalam hal ini sifatnya universal, baik itu cinta kepada Tuhan, orangtua, pasangan hidup, anak ataupun alam semesta.

Aturan [ paugeran ] Tembang Pangkur

Sama seperti tembang kinanthi, atau tembang macapat lainnya. Tembang pangkur juga memiliki aturan-aturan tersendiri atau kita seringkali menyebutnya sebagai paugeran. Aturan itu sendiri terdiri dari guru gatra, guru wilangan dan guru lagu. Berikut ciri-ciri tembang pangkur :
  • Guru Gatra : 8
Guru gatra sendiri merupakan jumlah garis dalam bait tembang. Tembang pangkur memiliki jumlah  8 baris kalimat atau larik dalam setiap baitnya.
  • Guru lagu : a, i, u, a, u, a, i 
Bagi yang belum mengerti apa itu guru lagu, guru lagu merupakan  jatuhnya suara akhir pada setiap guru gatra (baris tembang). Dalam tembang pangkur sendiri paugerannya, baris pertama jatuh di akhir kalimat jatuh pada huruf vokal a, baris kedua di akhir kalimat jatuh pada huruf vokal i, ketiga jatuh pada huruf vokal u dan seterusnya seseuai dengan kaidahnya.
  • Guru wilangan : 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8.
Guru wilangan adalah banyaknya suku kata dalam setiap baris tembang. Baris dari kalimat pertama memiliki 8 suku kata, baris kalimat kedua memili 11 suku kata, baris kalimat ketiga memiliki 8 suku kata, baris kalimat keempat memiliki 7 suku kata dan seterusnya. 

Dari penjabaran diatas, setidaknya teman-teman sekalian bisa menjawab pertanyaan yang sering muncul seperti halnya : Tembung pangkur yaiku ?!Apa saja watak dari tembang pangkur ? Sebutkan guru lagu / guru lagu serta guru wilangan dari tembang pangkur ?!  Tembang Pangkur Tema Pendidikan

Mangkono ngelmu kang nyata
Sanyatane mung reseping ati
Bungah ingaranan cubluk
Sukeng tyas yen den ina
Nora kaya si punggung anggung gumunggung
Ugungan sadina-dina
Aja mangkono wong urip


Kekerane ngelmu karang
Kakarangan saking bangsaning gaib
Iku boreh paminipun 
Tan rumasuk ing jasad
Amung aneng sajabaning daging kulup
Yen kapengkok pancabaya
Ubayane mbalenjani


Iku kaki takokena
Marang para sarjana kang martapi
Mring tapaking tepa tulus
Kawawa nahen hawa
Wruhanira mungguh sanyataning ngelmu
Tan mesthi neng janma wredha
Tuwin mudha sudra kaki


Mapan wateke manusia
Pan ketemu ing laku lawan lingggih
Solah muna muninipun
Pan dadi panerengan
Kang painter kang bodho miwah kang luhur
Kang asor lan kang melarat
Tanapi ingkang asugih


Pangkur Mingkar Mingkur
Mingkar mingkuring angkara
Akarana karenan mardi siwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarta
Mrih ketarta pakartining ngelmu luhung
Kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji.


35+ Tembang Pangkur, Contoh, Watak


Tembang Pangkur Nasehat

Marma ing sabisa-bisa
Babasane muriha tyas basuki
Puruita kang patut
Lan traping anggarnira
Ana uga angger ugering keprabun
Abon aboning panembah
Kang kambah ing siang ratri


Sejatine kang mangkana
Wus kakenan nugrahaning hyang widhi 
Bali alaming ngasuwung
Tan karem karameyan
Ingkang sipat wisesa winisesa wus
Mulih mula mulanira
Mulane wong anom sami


Uripe sepisan rusak
Nora mulur nalare ting saluwir 
Kadi ta guwa kang sirung
Sinerang ing maruta 
Gumarenggeng anggereng anggung gumrunggung 
Pindha padhane si mudha 
Prandhene paksa kumaki


Mangkono ngelmu kang nyata 
Sanyatane mung weh reseping ati
Bungah ingaranan cubluk
Sukeng tyas yen denina
Nora kaya si punggung anggung
Gumrunggung agungan sadina-dina
Aja mangkono wong urip


Jinejer neng Wedhatama. 
Mrih tan kemba kembenganing pambudi. 
Mangka nadyan tuwa pikun. 
Yen tan mikasani rasa. 
Yekti sepi asepa lir sepah samun 
Semangsane pasamuan 
Gonyak ganyuk ngilingsemi.


Socaning jiwangganira
Jer katara lamun pacopan pasthi
Lumuh asor kudu unggul
Samengah sesorangan
Yen mengkono kena ingaran katungkul
Karem ing reh keprawiran
Nora enak itu kaki


Ing sabarang tingkah polah
Ing pangucap tanapi yen alinggih
Sungkan kasosor mbekipun
Pan lumuh kaungkulan
Ing sujanma pangrasane dhewekipun
Nora nana kang memadha
Angrasa luhur pribadi


Aja nedya katempelan
Ing wewatek tan pantes ing bumi
Watak rusuh nora urus
Tunggal lawan manusa
Dipun sami karya labuhan kang patut
Darapun dadi tuladha
Tinita mring wong kang becik.


Aja lunyu lemer granyah
Angrong-pasanakan nyuwur-gumuling
Ambuntut arit, arit puniku
Watakan tan raharja
Pan wong lunyu nora 
Kena dipun enutm 
Monyar-manyir tan antepan 
Dene lumaren puniki


Alaning liyan den-andhar
Ing becike liyan dipun simpeni
Bechike dhewe ginunggung
Kinaryo pasamohan 
Nora ngrasa alane dhewe ngendhukur
Wong kang mengkono wataknya 
Nora pantes den pedhaki.


Ginulang sadina-dina, 
Wewekane tuwin basa besuki, 
Ujub riya kabiripun
Sumanggah tan kanggonan
Mung sumendhe ing karsanira hyang agung
Ujar sirik kang rineksa
Kautaman ulah wadi


35+ Tembang Pangkur, Contoh, Watak


Tembang Pangkur Kehidupan

Uripe sapisan rusak
Nora mulur nalare ting saluwir
Kadi ta guwa kang sirung
Sinerang ing maruta
Gumarenggeng anggereng anggung gumrunggung
Pindha padhane si mudha
Prandene paksa kumaki


Kikisane mung sapala
Palayune ngendelken yayah wibi
Bangkit tur bangsaning luhur
Lahiya ingkang rama
Balik sira sarawungan bae durung
Mring atining tata krama
Nggon anggon agama suci


Socaning jiwangganira
Jer katara lamun pacopan pasthi
Lumuh asor kudu unggul
Semengah sesongaran
Yen mangkono kena ingaran katungkul
Karem ingreh kaprawiran
Nora enak iku kaki


Kang sekar pangkur winarna
Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip
Ala lan becik puniku
Prayugo kawruhana
Adat waton puniku dipun kadulu, 
Miwah ta ing tatakrama
Den kaesthi siyang latri


Deduga lawan prayoga
Myang teringa watara away kari
Iku prabot satuhu
Tan kena tininggala
Tangi lungguh angadeg miwah lumaku
Angucap meneng anendra
Dugi-duga nora kari


Kalamun ana manungsa
Tan nyinggahi dugi lawan prayogi
Iku wateke tan patut
Amor lawan wong kathah
Wong deksura daludur tan wruh ing edur 
Aja sira pedhak-pedhak 
Nora kena neniwas


Nggugu karsane priyangga
Nora nganggo peparah lamun angling
Lumuh ingaran balilu
Uger ngguru aleman
Nanging janma ingkang wus waspadeng semu
Sinamun ing samudana
Sasadon ingadu manis


Sipengung nora nglegewa
Sang sayarda denira cacariwis
Ngandhar-andhar angedhukur
Kandhane nora kaprah
Saya elok alangka longkanipun
Si wasis waskitha ngalah
Ngalingi marang sipingging


Nyumur gumuling punika 
Ambalawah datan duwe wewadi
Nora kena rubung-rubung
Wewadine winutah
Buntut arit punika pracekanipun
Abener neng pengarepan
Nanging grathel ing wuri


Sabarang kang dipun ucap
Nora wurung amrih oleh pribadi
Ku labuhan tan patut
Aja asedya telad
Mring watekan nenem prakara puniku
Sayogyane ngupaya
Lir mas tumimbul ing warih


Iku wong durbala murka
Nora nana mareme ing jro ngati
Mubarang karepanipun
Nadyan wis-a katekan
Karepane nora marem saya banjur
Luamah lawan amarah
Iku ingkang dentut wuri

Tembang Pangkur Tema Agama

Sapantuk wahyuning Allah
Gya dumilah mangulah ngelmu bangkit
Bangkit mikat reh mangutut
Kukutaning jiwangga
Yen mangkono kena sinebut wong sepuh
Lirih sepuh sepi hawa
Awas roroning ngatunggil


Tan samar pamoring sukma
Sinukna ya winahya ing ngasepi
Sinimpen telenging kalbu
Pembukaning warana
Tarkeng saking liyep layaping ngaluyup
Pindha pesating supena
Sumusuping rasa jati


Sajatine kang mangkana
Wus kakenan nugrahaning hyang widhi
Bali alaming ngasuwung
Tan karem karemean
Ingkang sipat wisesa winisesa wus
Mulih mula-mulanira
Mulane wong anom sami


Tembang Pangkur Buatan Sendiri 

Saiki akeh perkara
Amarga asring sembrana mring Gusti
Pacoban pandemi virus
Corona saking China
Usaha lan tobat kang tansah njaga awakmu
Supaya angsal panraya
Urip bisa luwih becik


Binuko liringing netro
Satemah rumambat jroning ati
Godha miwah ambebingung
Yen dangu tan pinanggyo
Pangrasanku tan ginggang saserokmu tuhu
Nadyan kolo kolo duko
Mimbuhi tresna sejati


Sowan marang Yogyakarta
Iku papan paraning ngudi ngelmi
Jembar seserapanipun
Punika kang utama
Bakal wasis nalika priyatin laku
Upaya wengi rina
Dadiya prataping jalmi


Apa kathah ing ngagoda
Kudu tansah nyenyuwun marang Gusti
Sabar ing pacobanipun
Memayu jroning prana
Angel  nadyan tetep diupaya kudu
Urip ing Ngayogyakarta
Dadiya waspada kaki


Lenggah lan nyawang rembulan
Ngrasakake angin lan nenagke ati
Kelingan esem manismu
Esem endah disawang
Ulatan netramu ono ning ngimpiku
Janji-janji sing mbok ucap
Ning latimu kui lamis


Pitung puluh gangsal warsa
Kamardikan nagri kita sayekti
Para pangarsa satuhu
Ngurbanake jiwa raga
Ugi lila donya brana bandha kaudhu
Sedaya mrih Indonesia
Mardika tur berdhikari


Ing wekdal kang  samenika
Mangga njagi kamardikan puniki
Sadaya sageda rukun
Berjuan ngge negara
Nyambut damel kanthi tekun kan sengkud
Manut kasagedan kita
Indonesia kuat adi


Itulah sedikit penjelasan tentang tembang pangkur dari watak, pengertian, aturan atau paugeran disertai dengan contoh-contohnya. Semoga bisa menambah sedikit wawasan bagi rekan-rekan sekalian. Mari kita ikut serta melesatarikan kebudayaan Jawa sebagai salah satu warisan kebudayaan nasional dengan mempelajarinya serta ikut serta mengembangkannya. Kalau bukan kita siapa lagi?!! 

Posting Komentar untuk "35+ Tembang Pangkur, Contoh, Watak, dan Pengertiannya"