Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

40 + Contoh Tembang Kinanthi [ Lengkap Dengan Watak, Guru Gatra & Wilangannya ]

Contoh Tembang Kinanthi dan Wataknya - Setiap tembang macapat memiliki ciri khas yang bisa menjadi pembeda antara tembang yang satu dengan lainnya. Ciri khas yang dimaksud diantaranya berupa nilai filosofi tembang itu sendiri, watak dari tembang, guru lagu serta guru wilangannya.  

Dari 11 tembang macapat yang ada, kita mengenal salah satunya yakni tembang kinanthi. Tembang ini cukup unik karena menceritakan fase dimana manusia tumbuh dan memerlukan tuntunan untuk bisa memperoleh jati dirinya masing-masing. Di dalam tembang ini kita juga akan dapat menemukan beberapa pitutur luhur yang menjadi filosofi hidup orang Jawa dan diwariskan turun temurun sebagai jati diri suku Jawa itu sendiri.

40 + Contoh Tembang Kinanthi [ Lengkap Dengan Watak,  Guru Gatra & Wilangannya

Baca juga : 30 Kata Bijak Bahasa Jawa Tentang Ilmu disertai Artinya

Untuk teman-teman yang sedang mengerjakan tugas sekolah, mari kita baca sampai selesai artikel ini, supaya kamu bisa menjawab pertanyaan yang sering diajukan, diantaranya : apa watak tembang kinanthi? ada berapa guru gatra tembang kinanthi? apa guru wilangan tembang kinanthi ? serta bisa memberikan beberapa contoh tembang kinanthi baik itu buatan sendiri ataupun tembang kinanthi dari serat-serat bahasa Jawa.


Pengertian Tembang Kinanthi

Sejarah mencatat, asal kata kinanthi berasal dari kata "kanthi" yang memiliki makna menggandeng atau bisa juga diartikan juga sebagai menuntun. Tembang kinanthi itu sendiri menceritakan salah satu fase kehidupan manusia dimana ketika manusia itu tumbuh menjadi seorang anak dan remaja yang masih sangat memerlukan tuntunan dari kedua orang tua untuk bisa tumbuh dan hidup mandiri serta berguna bagi masyarakat.

Tuntunan dalam hal ini tidak hanya sebatas mengajari dan membekali dengan keterampilan saja, melainkan juga mengajarkan budi pekerti dan norma yang berlaku di masyarakat sehingga dia diharapkan mampu menempatkan diri dalam kehidupan sosial dan memiliki andil serta sumbang sih di dalam kehidupan bermasyarakat.

Di dalam tembang kinanthi, kita disadarkan tentang pentingnya peran orang tua dalam membentuk kepribadian seorang anak. Apabila kita mengajarkan dan memberikan teladan mengenai hal-hal yang baik, maka diharapkan anak juga dapat tumbuh dan berkembang menjadi seorang pribadi yang baik, beraklak serta memiliki sopan santun terhadap orang lain. Sebaliknya, apabila kita memberikan nilai nilai yang kurang baik dan tidak pantas untuk dicontoh, maka jangan berharap anak kita akan menjadi pribadi yang baik.  


Fungsi Tembang Kinanthi

Di dalam kehidupan khususnya masyarakat di wilayah Jawa, tembang macapat mempunyai peranan penting. Adapun fungsi dari tembang kinanthi diantaranya :
  1. Sebagai sarana hiburan 
  2. Sebagai sarana untuk menyampaikan petuah atau nilai-nilai moral tertentu
  3. Sebagai sarana untuk menyampaikan kasih sayang orang tua kepada anaknya
  4. Menyampaikan suatu teladan yang baik

Watak Tembang Kinanthi

Sama seperti tembang macapat lainnya, tembang kinanthi memiliki watak yang menjadi ciri khas dan menjadi pembeda dengan yang lain. Kanthi atau gandeng diibaratkan orang tua yang senantiasa ingin mendampingi dan menuntun anak-anaknya. Dalam tembang kinanthi kita akan bisa mendapatkan nuansa kebahagiaan, kehangatan, kebersamaan, cinta kasih serta keteladanan hidup. Dengan watak dan sifat yang dimiliki oleh tembang kinanthi, maka tembang ini akan sangat cocok apabila digunakan oleh orang tua untuk memberikan nasehat serta petuah-petuah bijak yang bisa dijadikan bekal bagi kehidupan anaknya kelak.     


Paugeran Tembang Kinanthi

Paugeran memiliki arti aturan yang mengikat. Lantas mengapa suatu tembang harus memiliki aturan ?Fungsinya tidak lain agar setiap tembang yang diciptakan tidak melenceng dari kaidah sebelumnya serta menjadi pembeda antara satu tembang dengan tembang yang lainnya.

Dalam sistem pembagian tembang macapat, tembang kinanthi dimasukkan ke dalam tembang dolanan. Paugeran atau ciri-ciri tembang macapat kinanthi adalah 8u – 8i – 8a – 8i – 8a – 8i. Selain itu, setidaknya terdapat 3 macam aturan atau ciri-ciri lainnya yang perlu anda ketahui dari tembang macapat kinanthi, 3 ciri yang dimaksud adalah :  

  • Guru lagu : Guru lagu yaiku araning tibaning swara ing saben pungkasaning gatra. Atau dengan kata lain jatuhnya suara vokal pada akhir gatra atau baris. Yang membedakan adalah, jika sajak dalam pantun adalah a-b-a-b maka sajak pada tembang macapat sesuai dengan kaidah sebelumnya atau paugerannya. Untuk guru lagu tembang Kinanthi sendiri adalah u-i-a-i-a-i
  • Guru gatra : Guru gatra adalah sebutan untuk jumlah baris pada setiap bait tembang. Dalam tambang macapat jumlah baris dapat bermacam macam mulai dari 4 baris sampai 10 gatra. Sedangkan untuk tembang Kinanthi jumlah gatranya ada 6. Jadi ketika ada pertanyaan ‘ana pira guru gatra ing tembang macapat Kinanthi?’ kamu tidak perlu bingung, gatranya ada 6.
  • Guru wilangan merupakan jumlah suka kata dalam setiap baris. Jumlah suku kata ini bermacam-macam untuk setiap tembang, mulai dari 5 sampai 12 kecap suku kata.Guru Wilangan Pada tembang Kinanthi terdiri atas 8 suku kata pada semua gatranya, jadi lirik lagunya akan terlihat rata. Biasanya ditulis seperti ini: 8-8-8-8-8-8.

Contoh Tembang Kinanthi Tema Pendidikan

Nadyan asor wijilipun
Yen kalaku wae becik
Utawa sugih carita
Carita kang dadi misil
Iku pantes raketana
Darapon mundhak kang budi

Ingkang becik kojah iku
Sira anggowa kang pasti
Ingkang ala singgahan
Aja sira anglakoni lan den awas wong akojah
Iya ing masa puniki

Ajana wong bisa tutur
Amunga ingsun pribadi
Ajana kang amemadha 
Angrasa pinter pribadi
Iku setan nunjang-nunjang
Tan pentes dipun pareki

Mulane wong anom iku becik ingkang ataberi
Jejagongan lan wong tuwo
Ingkang sugih kojah ugi
Kojah iku warna-warna
Ana ala ana becik

Dadiya lakunireku
Cegah dhahar lawan guling
Lan aja kasukan sukan
Anganggowa sawatawis
Nora wurung ngajak-ngajak atemahan ing batin

Yen wis tinitah wong agung
Aja sira ngunggung diri
Ya paliket lang wong ala
Kang ala lakunireki
Nora wurung ngajak-ajak atemahan nenulari

Panggawe becik iku
Gampang yen wis dilakoni
Angel yen durung kalakyan
Aras-arasen  nglakoni
Tur iku den lakonana
Mupangati badan iki

Lan wong anom-anom iku 
Kang kanggo ing masa ini
Andhap asor dipun simper
Umbag gumunggung ing dhiri
Obrol umuk den gegulang
Kementhus lawan kumaki

Sapa sira ingsun
Angalunyat sarta edir
Iku lelabete uga nom-noman adoh wong becik
Emoh angrungu carita, carita kang becik

Ajana wong bisa tutur
Amunga ingsun pribadi
Ajana kang amemadha
Angrasa pinter pribadi
Iku setan nunjang-nunjang
Tan pantes dipun pareki.  


Contoh Tembang Kinanthi Tema Sopan Santun

Yen ana manusya iku
Ngukuhi pakartine becik 
Ujaring sastra tinulad
Manteb tan arsa rarenggi
Ing tembe tanwun amnggya
Kaluhuraning dumadi

Kamulyan sagotranipun
Angerobi angungkuli
Saking wong tanpa sastra
Yan marmaing manusyekti
Karena limpad ing sastra
Kathah pakantuke pasti

Mangkana ingkang amuwus
Kang mesudi ing sastreki
Sasining rat punika
Samuhan ri wus pinanggih
Munggawing sadaleming sastra
Yen wong ulah kang sayekti

Kalamun sira arsa wruh
Ing werdine pisan iki
Iwih wong ngadepken pamanya
Dipangga galak geng inggil
Kang misih neng wana pringga
Iwire angele sipi

Yen arsa putus satuhu
Ing sastra kudu sireki
Kangenen samektanana
Tegese deneling nguni
Ing wuruking gurunira
Tumraen ing anla sami

Paribawanaya wus lurtutug sakayunireki
Eman tan putus ing sastra
Iwire tan limpad ing tulis
Datan bisa amamaca
Nadyan baguse kang warni

Muwah keha garwanipun
Sugiha ing emas picis
Pepaka kulawangsanya
Tur pusuts sabarna gendhing
Yekti wong mengkono iya
Surem cahyane tan becik

Tanpa karya satuhu
Kadya kang upama malih
Wong becik parengnarina
Katereng semunireki
Lawan trapsilaning basa
Wyang titining ujar tuwin

Kono sidaning kang ratu
Sudibyo kalokeng bumi
Awya na maido sira
Ing wuruking para resi
Dumadak lara lapa
Utama sira danami

Asih pamong mitranipun
Tan iyan panembramaneki pandhita panengranira
Nihan wisaning kalabang
Munggeh sirah unggyaneki  


Contoh Tembang Kinanthi Sregep Sinau

Mangka kanthining tumuwuh
Salami mung awas eling
Eling lukatining dumadi
Supadi nir ing sangsaya
Yeku pangreksaning urip

Marma den teberi kulup
Angulah lantiping ati
Rina wengi den anedya
Pandak panduking pambudi
Bengkas kahadaning driya
Supada dadya utami

Lumrah bae yen kadyeku
Atetamba yen wus bucik
Duweya kawruh sabodhag
Yen tan nartati ing kapti
Dadi kawruhe kinarya
Ngupaya kasil lan melik

Pangasahe sepi samun
Aywa esah ing salami
Samangsa wis kawistara
Lalandhepe mingis mringis
Pasah wukir reksamuka
Kakes srabedaning budi

Mangka ta kang aran laku
Lakune ngelmu sejati
Tan dehwen pati openan
Tan panasten nora jail
Tan njurungi ing kahardan
Amung eneng mamrih ening 
 

Contoh Tembang Kinanthi Tema Corona

[ Chorona Ngrambah Papua ]

Nyang Puncak Jaya lungaku
Kajibah paring gladi
Ing Makasar kudu genti
Bacute ing Jayapura

Mung sepasar rancanganku
Nuntasake gladhen nyanyi
Ananging ana corona
Kudu dialang-alangi
Virus sing wis nglirik kutha
Ampun ngantos dugi mriki

Puncak Jawa ngaluk-aluk
Nuju ngenggon laku suwi
Mula ya smono uga
Yen lara nemen namani
Butuh priksa ya rekasa
Kamangsa hamengsah pati

Ngewakani mring bebendu
Putusane pak Bupati
Kudu tutup sauntara
Pra dayoh kudu katampilake
Tan kena lelungan uga
Solah polah diwatesi

Beras lenga enggal tuku
Gula, bumbon lan ugi mie
Rego ndedel sanalika
Nanging wajib dicukupi
Bahan ingon kanggo warga
Tinggi nambut lan gurugi

Ing papan bawera iku
Pambagene suku dani
Wa, Kinaoak, wa wa wa
Matrurnuwun, rahayu sami
Tinggi Nambut tansaya khas
Koteka, Noken lan honai
 

Contoh Tembang Kinanthi Tema Kehidupan

Dene awas tegesipun
Weruh warananing urip
Miwah wisenaning tunggal
Kang atunggil rina wengi
Kang mukitan ing sarkasa
Gumelar ngalam sakalir

Sirnakna semanging kalbu
Den waspada ing pangeksi
Yeku dalaning kasidan
Sinuda saka sathithik
Pamothahing hawa nafsu
Linalantih mamrih titih

Upamane wong lumaku
Marga gawat den liwati
Lamun kurang ing pangarah
Sayekti karendhet ing ri,
Apese kasandhung padhas
Babak bundhas anemahi

[ Kinanthi Pakarti Becik ]


Kadi ta sang maha wiku
Kang linewihaken dening
Tar iyan pangabektimaring Hyang kang Maha Luwih
Kalamun wong anom ika
Ingkang wibawa tur mukti

Muwah keha garwanipun
Sugiha ing emas picis
Pepaka kulawangsanya
Tur pusuts sabarnag gendhing
Yekti wong mengkono iya
Surem cahyane tan becik

Munggeng pasarnuhan samun
Nyanyengit nora prak ati
Iwir sekar tepus uapama
Manggah warnaning abrit
Nanging septi tanpa ganda
Lamun kembang nora wangi

Prayoga sabarang tanduk
Alep ing pamuwus aris
Sumarambah ing akhatah
Wasiteng sasmita liring
Yen wong ngaku tan umangaman
Wnak saben-saben ari

Gampang ing panerangipun
Yen lemu awake yekti
Yen kuru punika dora
Tuwin wong ngaku sisirih
Ngaku betah tapabrata
Panengran mengkono maning

Kalamun awake kuuru 
Langse pasemone resik
Iku yekti nora dorayen lemu awake pasthi
Dora tan betah ing lapa
Pengetaning wong asih

Kalajengking munggeng buntut
Sarpa neng siyung wiseki ingkang mandi-mandi samya
Ana prenahing wiseki
Mung wisaning kang durjanatan karuwan prenahkeni

Wisanya warata sagung
Kebek sabadanireki
Pan dadya wisa sadaya
Saranduning awakneki
Tanpa sela kabeh wisa
Menggih wuwusana puniki

Sektine kang lare lamun
Tinunggu ing yayah bibi
Pepak kulawarganira
Yen mular tunulung nuli
Denarih-arih ing biyang
Panjeluke deturuti

Yekti kuat iberipun
Inggal mahawan wiyati
Saktining kang para raja
Yen pepak wadyabala ji
Lan jenengken mantri mukya
Catur kang samakta sami

Kono sidaning kang ratu
Sudibyo kalokeng bumi
Awya na maido sira
Ing wuruking para resi
Dumadak lara lapa
Utama sira danami

Itulah beberapa contoh tembang kinanthi disertai dengan penjelasan watak, guru gatra dan guru wilangannya yang admin peroleh dari beberapa sumber. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang budaya Jawa khususnya tentang tembang macapat. Jangan lupa untuk klik share artikel ini apabila bermanfaat. 

Posting Komentar untuk " 40 + Contoh Tembang Kinanthi [ Lengkap Dengan Watak, Guru Gatra & Wilangannya ] "