Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

30 Contoh Tembang Pocung dan Artinya Dalam Berbagai Tema

Contoh Tembang Pocung - Salah satu tembang macapat yang memiliki watak sembrana, humor dan berisi tebak-tebakan / bedhekan adalah tembang pocung.  Merupakan tembang terakhir dari sebelas tembang macapat dimana kata pocung sendiri berasal dari kata " pocong " yang berarti kain kafan. 

Manusia di dunia ini layaknya seorang peziarah dimana dia saat pertama kali diciptakan dalam rahim seorang ibu dalam keadaan mengambang dan dirawat dengan welas asih meskipun masih dalam kandungan ( digambarkan dengan tembang maskumambang ). Sampai pada akhirnya dia harus mengakiri peziarahannya, bertemu dengan sang khalik dengan meninggalkan semua apa yang dimilikinya di dunia ini dengan hanya berbungkus kain kafan.

Contoh Tembang Pocung

Tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti, apa yang akan terjadi setelah seseorang mengalami kematian. Mungkin karena itu, tembang pocung juga berisi teka-teki yang kadang juga bersifat lucu serta menghibur.

Baca juga : 40 contoh tembang dandhanggula dan artinya 

Di artikel kali ini, kita tidak hanya akan membahas mengenai pengertian atau watak tembang pocung saja, melainkan admin juga akan memberikan beberapa contoh tembang pocung dalam berbagai tema diantaranya tembang pocung tema pendidikan, cangkriman atau bersifat teka-teki serta beberapa tembang pocung beserta dengan artinya. Berikut ulasannya : 


Pengertian Tembang Pocung

Tembang macapat diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai tembang yang merefleksikan tahapan kehidupan manusia. Dimulai dari tembang maskumambang yang menggambarkan diri kita yang masih berupa janin di rahim ibu kita dan diakhiri dengan tembang pocung. Makna dari tembang pocung sendiri adalah sebagai pengingat kita akan datangnya kematian. Kematian yang sewaktu-waktu bisa terjadi membuat diri kita harus selalu waspada dengan bersiap diri dengan melakukan banyak amal dan kebaikan selama kita masih hidup di dunia.


Watak Tembang Pocung

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tembang ini memiliki watak sembrana parikena serta humoris. Selain itu, tembang pocung juga memiliki watak lain, yakni : 
 • Dukacita
 • Rasa sedih
 • Jenaka
 • Penuh dengan teka-teki
 • Tegas
 • Memberi nasehat
 • Kegembiraan
Perlu diperhatikan. Karena watak dari tembang pocung ini lebih dari satu dan agak kontradiktif, maka kita perlu memperhatikan tema atau maksud yang ingin disampaikan dari tembang yang ada untuk mengetahui secara pasti watak tembang pocung tersebut. 

Paugeran Tembang Pocung

Arti paugeran tembang macapat adalah suatu patokan atau peraturan dalam membuat tembang atau lagu macapat. Dimana untuk membuat sebuah tembang kita harus benar-benar mengikuti kaidah atau aturan yang berlaku. Paugeran tembang macapat sendiri meliputi : guru gatra, guru lagu dan guru wilangan.

Guru Gatra Tembang Pocung

Pengertian dari guru gatra adalah jumlah baris atau larik dalam tembang macapat. Guru gatra dari tembang macapat berbeda-beda. Untuk tembang pocung sendiri memiliki guru gatra 4 yang berarti  tembang pucung memiliki 4 larik kalimat.

Guru Lagu Tembang Pocung

Pengertian dari guru lagu adalah : Suara vokal pada akhir baris tembang. Seperti yang kita ketahui, guru lagu dari tembang pocung adalah u, a, i, a. Hal ini berarti:
 • Baris pertama tembang diakhiri dengan huruf vokal U
 • Baris kedua tembang diakhiri dengan huruf vokal A
 • Baris ketiga tembang diakhiri dengan huruf vokal I
 • Baris keempat tembang diakhiri dengan huruf vokal A

Guru Wilangan Tembang Pocung

Pengertian dari guru wilangan adalah  : Jumlah suku kata suatu tembang. Guru wilangan tembang pucung adalah 12, 6, 8, 12. Jadi secara berurutan guru wilangan baris pertama memiliki suku kata 12, baris kedua 6, baris ketiga 8 dan baris keempat 12.

Contoh Tembang Pocung Buatan Sendiri


Sayuk rukun
Gugur gunung enggan ndunung
Gita-gita mlampah
Ing pangarsa tekan uplik
Gandheng kanca amunah banyu kang teka

Arep nimbrung
Ora teges kamalungkung
Kabeh kedah sawega
Sayuk rukun golong giling
Payo-payo terus njogo bebarengan

Udan banyu
Kang marahi ati liwung
Tembayatan sara
Mring wong gedhe nganti cilik
Bilulungan golek slamet putra wayah

Wuntat atur
Pocongku ingkang daludur
Hing madya hudyana
Yen nambahi sisip sembir
Aparunta yen wonten lepat kawula

Bapak bingung
Kabeh-kabeh padha nutuh
Niku pripun bapak
Anak putuku dha ngelih
Ora kober ngliwet  utawa sarapan 

Brayat mengguk
Kataman dahuru banyu
Penyakite mapan
Amarahi tambah kempis
Niku pripun ndoblang nyuwun aksama

Opo ono, biso bener tanpa luput
Yen wedi luputo
Benere tan biso panggih
Awit iku wis kalebu jodoniro

Wus tunamtu, urip rukun mawa laku
Ngedohi daredah
Kang ginelung becik-becik
Kasudarman kautaman kang senedya

Pantes lamun urip kang dhemen tetulung
Mring sapadha-padha
Datan suka rasa pamrih
Dhasar nyata urip mung ngarah prayoga

Raharja gung, winelet sajroning kayun
Kayun kang utama
Utamane brayat yekti
Lung-tinulung sinamadan ing sasama

Tur ta weruh tresnane Gusti Mahagung
Mring jalma manungsa
Butuhe den sembadani
Suka sokur konjuk Gusti Mahamirah

Laku jujur datan dhemen tindak udur
Nqelingi kabangsan
Kita kabeh dulur yekti
Urip rukun nyata gawe kasantosan

( Ypb Wiratmoko )

Wonge lemu ora ayu ning kemayu
Ngumur suwidakan
Panji klanthung tanpa kardi
Senengane ngronce tembung myang puspita

Saben dina gawene tansah ngalamun
Apa kang diayah
Katone kebak wewadi
Temah anakputu ora wani nyedhak

Nadyan lungse disawang wus nora wangun
Nanging sugih kadang
Kepara tansah ngangeni
Dhemen gojeg akarya suka sasama

Sangertiku wonge ayu nadyan lemu
Wasis samubarang
Remenane puspa mlathi
Ingkang asma kangmbok kunthi talibrata

Winih iku, thukule laku kang lugu
Nirpamrih lan setya
Nyadhong dhawuh saka Gusti
Awoh saka budhi lan laku utamaContoh Tembang Pocung Cangkriman

Dening : Basuni basuni

Sapa weruh yenta sira pancen wanuh
Wangun bunder dawa 
Saka deling kang rinakit
Alit alit kaggone ngupadi urang  
( Uslug / wuwu alit )


Yenta wasis coba iki sapa weruh
Saka deling uga
Kinirat banjur rinakit
Arang arang wewangunya lir kurungan
( Susug/ bronjong )


Saka waja lancip lancip pucukipun
Cacah ana panca
Gegarane deling alit
Dentumbakna marang mina lamun lena
( Payal)


Saka wastra senar bisa nilon wutuh
Awangun mrapat
Cinagak wreksa alit
Denbesangna sedhela kinangkat karya.
( Jebag/ anco  )


Dudu tahu dina dina padha tuku.
Gisinya utama.
Kedhele kang rinageni
Sapa weruh ayo padha aweh kandha.
( Tempe )

Kanggo lodheh saking deling sapa weruh.
Glugud njabanira .
Yenta durung kinonceki.
Dipuntedha klawan sega thiwul eca.
( Bung )


Panggonira ana gedhang kang gumandhul.
Rekta warnanira .
Seta lamun dionceki.
Campur gerih denbothok agawe suka.
( Ontong )


Padatane denolah cinampur lumbu.
Wakkali bebakal.
Sinebut denpermentasi.
Denleremke watarane telung dina
( Asinan / Masin ) 


Bapak pocung,  gedhe dhuwur tanpa balung
Sabamu jogangan
Yen pas turu katon bengkring
Dene tangi si pocung gagah prakosa
( Linggis )

Nenggih kidung nem gatra péranganipun,
Racak wolung wanda,
Saben gatra kang ginurit,
Sung sasmita rumaket ginandhèng asta.
( Kinanthi )


Gatra gunggung sanga saben padanipun,
Sinekar macapat,
Jarwa mudha nyasmitani,
Cakepan di nuladha laku utama.
( Sinom )

Bapak Pocung, dudu watu dudu gunung
Sangkane ing sabrang, ngon ingone sang Bupati
Yen lumampah, si pocung lembehan grana.
( Gajah )


Bapak Pocung, cangkeme marep mandhuwur
Sabane ing sendang, 
Pencokane lambung kering
Prapteng wisma, si pocung mutah guwaya
( Klenthing )

Contoh Tembang Pocung Tema Pendidikan

Contoh Tembang Pocung Tema Pendidikan
Sinau iku
Nganthi tuwa tansah ngangsu
Kawruh kasampurnan
Kanggo ngabdi mring sesami
Amrih mulya,Dalem Gusti rahayua


Guru iku, kudu sabar lan satuhu
Tuladhaning bocah
Pituturing saka ati
Ngabekti jiwa, paring ilmu lan rasa
Contoh Tembang Pocung Lan Artine

Dening : Bp. Gunarto Pituruh

Kanggo pemut, tansah sabar uga syukur 
Gumantung kahanan
Narima sabar yen sedhih
Tampa kanugrahaning Gusti, syukura

artinya :
Untuk diingat agar selalu bersabar juga bersyukur
Dalam setiap keadaan
Bersabarlah dalam setiap kesedihan
Ketika mendapat anugerah Allah, bersyukurlahKang kasuwun, sabar yen kena pakewuh
Gumanti bakalnya
Narpa putra matswapati
Tansah sae prasangka mring Gusti Allah

artinya :
Yang diminta bersabarlah ketika mendapatkan musibah
Suatu saat pasti akan berganti
Putra raja Matswapati
Selalu berprasangka baik kepada AllahKang banjure, gedhekna rasa syukurmu
Gulangen kaya nyata
Narpada ing butuh yekti
Tata tentrem ati lamun keh dedana

artinya :
Selanjutnya, perbanyaklah rasa syukurmu
Latihlah dengan sungguh-sungguh
Sungai di butuh ( bedana )
Rasa tenteram di hati jika kamu banyak berderma


Contoh Tembang Pocung Tema Nasehat

Kang sinebut
Ing gesang ambeg linuhung
Kang wus tanpa sama
Iya iku wong kang bangkit
Amenaki manahe sasama-sama

Saminipun
Kawuleng Hyang kang tumuwuh
Kabeh ywa binada
Anancepna welas asih
Wring wong tuwa kang ajompo tanpa daya

Malihipun
Rare lola kawlas ayun
Myang pekir kasiyan
Para papa anak yatim
Openana pancinen sakwasanira

Mring wong luput
Den agung aparanipun
Manungsa sapraja
Peten tyase supadya sih
Pan mangkana wosing tapa kang sanyata

Ngepit iku olahraga kang satuhu
Panglipure jiwa
Jlajah desa milangkori
Esuk mbengi yen ngepit tansah waspada


Contoh Tembang Pocung Tema Agama

Poso iku
Kudu meper howo nafsu
Wis nem likur dino
Suwene nggone nglakoni
Riyoyone iseh kurang patang dino

Pra sedulur,
Nampa nikmat wajib syukur
Marang Kang Kuwasa
Nikmate ben ditambahi 
Kanggo taat ngibadah mring Gusti Allah

Dhawuh iku, panuntune gesang laku
Darmaning sang jiwa
Welas asih dadi aji
Mijil jagad karsaning sang maha cipta

Lila lamunan, ketaman nora gegetun
Trimo yen ketaman
Sak serik sameng dumadi
Tri legowo nalongso ing Hyang Bathara

 

Contoh Tembang Pocung Tema Kehidupan

Temahipun
Misuwur ing rat sadarun
Tetep amisesa
Sesining kang bumi-bumi
Sabawana kabeh karoban prabawa

Wulangipun
Satata mintir lumintu
Sakehing tumitah
Winruhken ing tata krami
Asatemah samya tut nurut tapsila

Rinten dalu
Ameleng kagunan wolu
Ginunem ginulang
Ginilut tan kena lali
Saben dina mung angesti asthabrata

Kang rumuhun
Anulat lampahipun
Hyang Endra Bathara
Anggung angglar tata krami
Maring janma sajagad rat pramudhita

Tandukipun
Tinindakken mrih pakantuk
Ing pangreksanira
Lan para paramartaning kapti
Kinanthenan lumintuning dana bojaSemoga dengan adanya artikel mengenai 30 contoh tembang pocung dan artinya ini bisa sedikit menambah wawasan kita dalam kesusastraan Jawa khususnya tembang macapat. Mari kita belajar budaya bangsa kita, agar kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia.

Posting Komentar untuk "30 Contoh Tembang Pocung dan Artinya Dalam Berbagai Tema"