Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

30 Pitutur Jawa tentang Kesabaran, Penuh Makna dan Mendalam

Hidup dalam lingkungan dan tradisi Jawa akan membuat kita memahami lebih dalam tentang nilai-nilai filosofis yang dijunjung oleh masyarakat yang tinggal di dalamnya. Masyarakat ini sangat menjunjung nilai-nilai kehidupan, seperti hidup harmonis antara satu dengan yang lain, ketenteraman, rasa bersyukur, rendah hati serta cenderung menghindari perselisihan agar tercipta hidup rukun satu dengan yang lain.

Pitutur Jawa tentang Kesabaran


Selain itu, di masyarakat Jawa kita juga akan banyak menjumpai kata-kata bijak atau pitutur luhur yang sering digunakan oleh orang yang lebih tua untuk menasehati anak-anaknya. Hal itu tidak lain sebagai bekal bagi generasi yang lebih muda untuk bisa hidup mandiri di kemudian hari serta tidak lupa akan jati dirinya sebagai orang Jawa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tentang kehidupan.


Pitutur Jawa tentang kesabaran, iklas dalam menjalani hidup, pantang menyerah [ wani rekasa ] pepatah tentang kehidupan, serta nasehat-nasehat lainnya akan seringkali kita dengar, disela-sela perbincangan kita dengan orang tua yang notabene suka bercerita. Berikut ini kami rangkum beberapa kata-kata bijak, kata mutiara, quotes, kata-kata keren, pepatah / peribahasa Jawa tentang kesabaran khusus bagi anda.   

Pitutur Jawa tentang Kesabaran


Kata-Kata Bijak Jawa Tentang Kesabaran


Sabar iku ingaran mustikaning laku. Sabar iku lire momot kuwat nandhang sakehing coba lan pandhadharaning ngaurip. Jumbuh karo unine bebasan, sabar iku kuncining swarga, ateges marganing kamulyan. Nanging ora ateges gampang pepes kentekan pengarep-arep. Suwalike malah kebak pengarep-arep lan kuwawa nampani apa bae kang gumelar ing salumahe jagad iki.

Nduweo sifat sabar kang tanpa upama, senadyan dipacul, digaru,diluku, nanging ndadekake kesuburan kang bisa nuwuhake sawernane tetanduran kang bisa diunduh, menehi sakabehing kang dikandut sajeroning bumi, marang sapa wae ora pilih kasih, menehi panguripan marang sakabehing makhluk, jalma menungsa, kewan lan tethukulan.

Wong sabar rejekine jembar, wong ngalah uripe barokah. Punika pepenget kagem gesang ing alam bebrayan agung, ampun ngantos keladuk ngangkah angkah anggenipun ngupados rejeki. Ampun ngantos sikut sikutan anggenipun ngupaya boga. Rejeki sampun pinesthi Gusti, mboten badhe kelampah rejeki kita dipun srobot asanes. Menawi sampun pitados bab punika, tartamtu badhe tuwuh raos ayem, manah kraos longgar, penggalih dados langkung sabar nadyan ing kawontenan kados punapa kemawon, rejeki kados mpun methuthuk teng ngajengan, ingkang baku tumemen makarti, mesti badhe karegem.

Mustikaning sabar, iku legawaning ati...
Tata kramaning sabar, iku nrima ing pandum...
Tawakal batine, tawaduk tumindake...
Sanadyan ora pati pinter, ananging nduweni tata krama budi pakerti ingkang becik, iku luwih apik tinimbang wong kalungguhan drajat ananging seneng gawe gelaning kawula alit...
Dadiya pepadhang, nanging aja nggawe blerenging liyan...
Dadiya wong kang landhep, nanging aja nggawe tatuning liyan...

SABAR niku sanes kasanggupan nengga dangu, ugi sanes kasanggupan nggarap detail ingkang ngremet alit alit. Sabar niku kasanggupan panjenengan mboten muntap, mboten nesu nglapahi kahanan ingkang mboten kados ingkang panjenengan kajengaken.

SABAR itu bukan kesanggupan untuk menunggu lama, juga bukan kesanggupan mengerjakan detail yang kecil kecil dan halus. Sabar itu kemampuan untuk tidak marah menghadapi kondisi yang tidak seperti yang kamu harapkan.


Paugeran baku kagem para titah wantah kawula GUSTI KANG MURBENG DUMADI ing ngarcapada punika supados pikantuk Gesang Kamulyan jati kedah netepi tigang paugeran, inggih punika : SABAR, TELATEN, WANI REKASA, insyaAlloh kasembadan inkang bade dipun gayuh…

Sabar menika tegesipun kiyat nampi pacoban, tlaten, tekun tetep lumampah kanthi manah ingkang sumeleh narima punapa ingkang dados pepesthinipun Gusti

[ Sabar itu berarti kuat menerima cobaan, tekun, dan tetap menerima dengan ikhlas apapun yang sudah diberikan oleh Tuhan ]


"Sabar". Gegambaranipun tiyang sabar punika kados dene seganten, ingkang boten bade ambaludag, senaosa toya saking pinten-pinten kathahing lepen, manungsa iku sabisa-bisa kudu apengawak segara..(Riptaning : R. Soenarto Mertowardojo)

Sabar punika kadiya dene rasa legit ingkang lumebet sedaya jinising woh wohan, hambok bena maneka warna citra rasane ning katutan legit - yen ilang legite jeneh dadi maja.

Sabar iku lakune wong kang ora gampang nggresulo, ora gampang nesu, ora gampang kuciwo lan sak panunggalane, sabar iku ora ono pungkasane, ora ono bates'e, nek ono bates'e iku dudu sabar...

Wong sing sabar iku wis dunung ngerti papan dunung'e kang dituju, ngerti opo kang bakal di temoni mulo iso nompo opo ae paringane Gusti (Qonaah), sabar iku tatag atine ora gampang owah gingsir senadyan ketemu beboyo pati, sambekolo opo maneh mung ombaking bebrayan alam donyo…

Wong kang sabar nglakoni pacobaning urip kanthi tatag lan teteg atine, Gusti ingkang ngakaryo jagad Alloh SWT bakal peparing kamulyaning urip, tumuju kesaenaning gesang…

Sabar iku bebasan sekehing rasa legit manis ing sajroning woh wohan, nadyana binarunging rasa kecut, sepet, getar, pait, sengak lan uga binarung ing aruma arum ganda kang wangi - haning legit manise datan bisa ilang.

Sabar menika kados ngunjuk jampi brotowali sinten ingkang kersa unjuk jampi brotowali ateges sampun sampurna sabaripun sampun anggep mungsuhipun kadangipun piyambak.

Sabar iku kaya rasa manis kang manjing ana maneka warnine buah, sanajan beda beda antarane siji lan sijine ning rasa manis iku tansah kanthil lan kumanthil, kajaba wohe (buah) maja. Maneka warnine lelakon urip iki kudu tansah kinanthen rasa sabar yen ora kepingin kabeh kabeh buah dadi buah maja kang pahit.

Pitutur Jawa tentang Kesabaran


Sugih tanpa bandha, mulya tanpa donya...Iku gegambarane wong sabar lan narima, Sabar kababar sawise kadadar...Paribasane...Senajan kere tikel pitulikur waton tumindak'e becik, ora bakal kelangan drajate minangka dadi manungsa.

Sabar iku bebuden utawa sipat kang ora gampang nesu. Wong sing sabar iku ora cepet aweh tanggapan utawa reaksi marang kahanan lan tembung-tembung kang (satlereman kaprungu) kurang ngepenakake. Sadurunge aweh tanggapan sakabehing mau dipikir utawa dilimbang-limbang dhisik kanthi premati. Wong sing sabar tansah mbudidaya supaya kahanan utawa swasana ora tambah bubrah, amarga kanepson kang ditanggapi kanthi kanepson (uga).

Wong sing sabar iku sareh, ora (tumindak) grusa-grusu lan kebak ing pangati-ati. Ana rembug dirembug, ana prakara disurasa. Sing ditengenake pikiran kang wening dudu ubaling kanepson. Ing jagad pakeliran sipat ora sabaran, gampang muntab, gampang ngamuk iku dumunung ana dhiri pribadine Raden Kakrasana utawa Prabu Baladewa. Yen ora ngati-ati bisa ditamani sanjata Nanggala. Kosokbaline, sipat sabar, ngati-ati, lan wicaksana dumunung ing pribadine Raden Narayana utawa Sri Kresna. Sanajan kakang-adhi, satriya loro kuwi wewatakane adoh sungsate. Lah, sing sabar maneh iku pambarepe Pandhawa, Prabu Samiaji utawa Raden Puntadewa. Ratu Ngamarta sing nurut caritane ki dhalang getihe putih iku, ora bisa ngandika "ora" tumrap sapa wae. Sabar iku klebu ewone bebuden kang becik. Ana unen-unen Jawa kang unine mangkene, "Sabar iku aran musthikaning lelaku". 

Sabar iku ora konfrontatif, saengga bisa disingkiri anane dredah. Lah, sipat sabar sing ala yaiku, "sabar manawa ditagih utang", amarga tegese ndableg.

Neng jero sabar iku ono ketentreman lan ono keiklasan mengko ono sing tumapak ono neng ati jenenge kejujuran.

Sabar iku kesel
Sabar iku nggarai mangkel
Sabar iku ngampet emosi
Tapi sabar iku indah
Kapan indah'e?
Yoo sabar'o aaee

Tembung sabar iku kerep dicamborake karo tembung narima, dadi sabar-narima. Wong kang sabar iku tansah narima ing peparinge Gusti. Wong sabar iku tansah nggedhekake atur panuwune konjuk marang Gusti. Eee... ndilalah karsa Allah kok iya banjur adoh saka (rasa) tansah kakurangan. Rejeki tansah mbanyu-mili saka tuk kang ora kinira-kira.

Sabar iku bisa nyandhet lan ngendhaleni ati supaya ora enggal-enggal nesu, ora enggal-enggal nandukake piwales kang durung mesthi pener. Kanthi nyandhet kanepson, ana kalodhangan kanggo nglimbang-nglimbang, kanggo ngudhari prakara kanthi ora seling-surup utawa ndadekake salah panampa.

Sabar iku ora mung bisa ngendhaleni kanepson nanging uga rasa gela, susah, lan kaget. Kanthi anane kendhali mau, bab-bab kang bakal kalakon ora nuwuhake reaksi sing kebablasen, sakabehing prakara lan kahanan bisa diwawas kanthi saukur (proporsional), saengga tanggapan utawa reaksi sing ditandukake uga proporsional.

Miturut Tembang "Asmarandana" Semarangan wong kang sabar narima lan "betah melek" iku bakal antuk ganjaran sing luwih-luwih:  aja turu sore kaki, ana dewa nganglang jagad, nyangking bokor kencanane, isine donga tetulak, sandhang kalawan pangan, ya iku bageyanipun, wong (betah) melek sabar-narima.

" S A B A R "
Sabar iku dudu wujud tumindak
kanggo ngadhepi samubarang.
Ananging sabar iku mujudake kunci ( bahan bakar ) kanggo nindakake samubarang.
Sabar iku ora ana watese
Nanging manungsa iku kang gawe wates kesabaran.
Mepes panas baran iku dudu ukuran kesabaran.
Nanging sabar iku kuncine kanggo mepes hawa panas baran
Sarine sabar iku : 
" Ora duwe - Rasa duwe "
Sipate " Bumi " kang kanggonan
apa wae ana, apa wae ditampa.

Parikan Jawa Tentang Sabar 

Wong kang sabar nglakoni pacobaning urip kanthi tatag lan teteg atine, Gusti ingkang ngakaryo jagad Alloh SWT bakal peparing kamulyaning urip, tumuju kesaenaning gesang.

Neng jero sabar iku ono ketentreman lan ono keiklasan mengko ono sing tumapak ono neng ati jenenge kejujuran.

[ Di dalam kesabaran itu terdapat ketenteraman dan keikhlasan yang terdapat di dalam hati yakni kejujuran ]



Sabar lan tawakal sanadyan Gusti paring pacoban/ujian, jodho rizki pati wis ono garise pesti manungso sadermo nglampahi. Mugi-mugi sedulur tansah pinaringan kesehatan jasmani / rohani rizki ingkang barokah.

Sabar kui manggone neng ati. Ojo di panggonke neng pikiran. Mengko ndak ora sejalan. Mergo tugase pikiran kui mengambil kesimpulan. Lan tugase ati kui jogo perasaan. Mengko nek wes ati karo pikiran biso sejalan. Kesimpulane biso saling jogo perasaan.


Wong sabar kui duwe pangroso kang jembar. Tegese jembar donyane, jembar pikirane lan jembar pasedulurane. Iku kang dadi sarono mulyane uripe. nek sabar banjur pasrah...pasrah iku tataran ilmu kang paling ndhwur...kabeh wong biso ngerti nanging ora kabeh biso nglakoni..Pasrah iku nyemanggakake Gusti allah ngatur marang uripe dhewe lan kabeh lelakon kang ono sak jerone...iso nompo kabeh peparinge Gusti ugo lilo yen peparingane mau di jaluk dening Gusti.




Eling lan waspada, sadar lan sabar, setiti ati-ati ngabekti, sumeleh lan sareh. Aja dumeh, ojo getun, ojo gumun marang sak kabehe lelakon urip.

[ Ingat dan waspadalah, sadar dan bersabar, berhati-hati, menerima dan bersyukur. Jangan sombong, jangan mudah terpesona dengan segala dinamika kehidupan ]


Dadi wong jawa dudu perkara blangkon, beskap, jarik lan kerismu. Nanging tata krama, tepa slira, sopan santun, sabar ngalah lan nerima apa kang wus dadi pepestining Gusti.

[ Jadi orang Jawa, buka soal blangkon, beskap, jarik atau keris milikmu. Tetapi sikap, saling menghormati, sopan santun, sabar, rela mengalah dan mau menerima apa yang telah diberikan oleh Tuhan ]


Demikian pitutur, kata-kata bijak, qutes Jawa tentang kesabaran yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Semoga bisa sedikit menginspirasi anda. Jangan lupa untuk membaca  artikel menarik lainnya. Terimakasih.
yosefpedia I'm introvet person

Posting Komentar untuk "30 Pitutur Jawa tentang Kesabaran, Penuh Makna dan Mendalam "