Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

60 Contoh Geguritan Bahasa Jawa dalam Berbagai Tema

Geguritan Bahasa Jawa - Dalam kesusastraan Jawa muthakir atau biasa kita menyebutnya sebagai Kasusatraan Jawa Gagrak Anyar, terdapat istilah guritan atau kita seringkali menyebutnya sebagai geguritan. Nah apakah anda sudah familiar dengan istilah tersebut ?. Bagi yang baru pertama kali mendengar istilah ini, kami akan mencoba sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan geguritan.

60 Contoh Geguritan Bahasa Jawa dalam Berbagai Tema

Ciri-Ciri Geguritan

Geguritan pertama kali dimaksudkan untuk menyebut puisi Jawa Tradisional. Guritan tradisonal terikat pada aturan tertentu serta memiliki beberapa ciri diantaranya adalah : Jumlah gatra ( baris ) yang tidak tetap, setiap gatra berisi 8 wanda, bunyi pada akhir gatra harus berusara sama serta permulaan guritan memakai perkataan sun-gegurit yang memiliki arti " aku mengarang geguritan ". Dalam budaya Jawa guritan ini berfungsi sebagai alat pendidikan dan alat alat menyindir terutama untuk pemerintah yang berkuasa terkait dengan keadaan masyarakat.


Dalam perkembangannya muncullah geguritan baru yang berarti "puisi bebas". Pada mulanya geguritan baru ini muncul dalam majalah dan surat kabar tempo dulu seperti surat kabar Kejawen, Penyebar Semangat, Jaya Baya dan Panji Pustaka.

Dalam kesusastraan Jawa Modern, R Intoyo dan Subagijo Ilham Notodidjojo dianggap sebagai orang yang pertama kali menuliskan puisi Jawa Modern. Sebagaimana kita ketahui bahwa R.Intoyo termasuk dalam angkatan pujangga baru. Terpengaruh dengan pembaruan-pembaruan puisi dalam kalangan pujangga baru, maka penyair R. Intoyo mencoba melakukan pembaruan dalam kasusastraan Jawa.

Pengaruh media masa sangat besar dalam perkembangan geguritan. Dari beberapa surat kabar yang telah disebutkan, muncullah nama-nama penyair baru dan membawa perubahan terhadap puisi Jawa modern, diantaranya : St. Lesmaniasita, Rakhmadi K, Mulyono Sudarmo, SI Supriyanti, Trim Sutija dan masih banyak yang lain.

Berbeda dengan jaman dahulu yang menggunakan geguritan sekedar untuk menyindir penguasa atas masalah sosial yang dialami masyarakat. Saat ini fungsi geguritan lebih luas lagi. Geguritan layaknya puisi Indonesia yang digunakan untuk mengutarakan suatu pengalaman, curahan hati, harapan atau cita-cita. Tema geguritan pun juga beragam, ada geguritan yang bertema tentang kepahlawanan seperti geguritan yang biasa dibacakan pada saat hari pahlawan, ada geguritan yang bertema tentang pendidikan, bertema ibu, lingkungan dan alam sekitarnya serta yang tidak kalah banyaknya adalah geguritan yang bertema tentang cinta.

Bagi anda yang saat ini sedang mencari contoh referensi geguritan baik geguritan singkat maupun panjang, di kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa contoh geguritan dengan berbagai macam tema yakni tema pendidikan, ibu, agama, geguritan bertema indonesia dan tidak lupa geguritan bertemakan cinta. baik itu geguritan singkat mapun panjang. Adapun contoh geguritan yang berhasil kami rangkum diantaranya :  
  

Geguritan Jawa Tema Pendidikan


Sapa Tekun Bakal Tekan
    ( wejangan jawa )

Dadi uwong iki aja isin nganggo teken
Yen ora ngerti yo ora usah gengsi anggone takon

Ananging ugo kudu tekun
Aja malah mung ngisin-isini
Amarga kakehan takon thok

Kanthi mengkono
Ora mokal menawa mengko ing tembe akhir
Bakal tekan apa kang den tuju lan gayuh


" Sekolah "

Sekolah...Panggonan kanggo ngangsu ilmu
Panggonan kanggo golek kanca
Panggonan kanggo netepake sesrawung marang wong liya
Sekolah...panggonan kanggo siswa-siswi sinau
Panggonan kanggo nguji kabisane siswa
Lan minangka dalan kanggo gegayuhan


" Kawruh "
( R. Intoyo )

Salwiring kodrat kang tinon mripat
Apadene kang tan kasatmata
Kabeh tumindak miturut sipat
Garis angger-angger jagad raya

Wit lumrahing janma neng jagad
Tan sepi anane para sarjana
Rina lan wengi tan kendhat-kendhat
Marsudi anggering tribawana

Sarana pakarti lawan semadi
Sanityasa ngetog mengulir budi
Wohin pamardi tinata titi

Ginelar ing kandha sarwa teteh
Murih gampang katampa ing akeh
Mrakabi uripe janma kabeh


" Waspada lan ngati - ati "
   ( Sidowati Supriyadi )

Njero legi, njaba kebak eri
Yen kepengin dhahar
Kudu dioceki uga ngati-ati
Bisa-bisa eri nyubles ing lati
Mangkono uga yen ngunduh
Kudu nggawa piranti
Tak kena grusa-grusu
Supaya ora nemahi tatu

Mangkono urip nang donya iki
Kudu tansah waspada lan ati-ati
Aja sembrana, nanging caketa mring Gusti
Pangandikane diugemi
Sadhengah lakumu nyuwun panganthi
Satemah lestari uripira rina kalawan wengiGeguritan Jawa Tema Hari Pahlawan


             " Kluwung "
             ( J Sumarta )

Kluwung....
Rupa-rupa warna busanamu
Abang, putih, ijo, kuning lan ungu
Kabeh rumangket dadi siji
Katon endah yen sinawang ati

Panggonanmu ing angkasa biru
Mlengkung sak pinggire tamansari
Kebak kebak kembang lan kupu-kupu
Kadya gapurane lawang panguripan

Kluwung...
Sawangen kembang-kembang 
Mekar arum milut kumbang
Nembang pamujan ilahi bebarengan

Rungokno ocehe manuk manca
Kesengsem sawarnine warnamu
Kaya-kaya pengin urip sesandhingan
Marang sliramu

Kluwung....
Sakeh busanamu
Tan ana sing pengen pinunjul
Sebaya mukti sebaya pati
Siji kalis kabeh melu sirna

Kluwung...
Mbesuk kapan meneh slirane
Jumbedhul gawe penine uripku
Sing wus kagerus umur

Lan siji pitakonku marang wektu
Kapan isoh aku nyawang endahing kluwung  

Kluwung...
Geguritan Bertema Tentang Indonesia

" Kabudayanku "

Bangsaku, kabudayanku sakben jejeran
Tanah nusantara ora bakal gugur mung saktitik lestarine kabudayanku
umpama awak iki isoh nyonggo

Tak junjung sak dhuwure kabudayanku
Nganti sak jaghat raya kepingin awak iki isoh
Njunjung kabudayanku tansah ati engkang ikhklas lan tresno
Kabudayanku panggah jaya

Opo iku Nusantara 
( natha_helsa )

Ewonan pulo
Atusan adat
Puluhan propinsi
Ora pisah
Senajan amarga budaya

Opo iku Nusantara?
Gandrung Banyuwangi
Ludruk Surabaya
Reog Ponorogo
Bareng-bareng dadi siji
Wiji raos budaya mulya
Kang aran Nusantara

Opo iku Nusantara?
Sing keri mung pusaka
Sing katulis mung asma
Ora saiki
Mung bisa ngenteni sing anom
Kanggo njawab
Pachelaton iki
Sing tansah mati


    " Negeriku "
( Christiningsih )

Sayuta lamsing ukara
Seka lathine para punggawa
Pindha kekudhung walulang macan
Sira adol endahing negara liya
Kanthi upeti kang sira gawa
Urip ayem mung lamis seka lathi sira
Tan maelu rekasaning kawula
Kaya ngapa rekasane anak putu kita
Utang wis kudu kagawa
Rikala mijil saka guwa garba
Duh Gusthi paringana eling marang punggawa
Menawi urip mung sawetara" Indonesia Negeri Kang Endah"

Indonesia negeri kang endah peparing ing Gusti Allah
Mila kula dongaaken mrih raharja wah tentrem
Allah yeku kang ngayomi bangsa lan negari
Ing sisah sarta ing bingah mung pangeran sinembah
Kabegjan wah kaluberan mung krana sihing Gusti
Bebener lan kaadilan tansah kedah den udi
Bangsa, nagari Indonesia mugi tansah lestari
Kalis sing salir bebaya wit rineksa ing Gusti " Ora Perlu Ngelu "
      ( Joy-joy )

Ora perlu ngelu
Amarga kurang banyu
Awitijone wit-witan lestari rahayu
Ora perlu nangis merga ketiga dawa
Awit sumbere tuk panguripan terus dijaga
Pancen mung ndesa
Nanging telo pohung
Telo rambat sarwa ana
Ora nduwe njaluk tangga
Mbakar jagung kari nembung
Gembili kari nudingi
Pelem manalagi kari ngoncekki
Pancen mung ndesa
Sepi ing pamrih rame ing gawe
Abot bareng di junjung
Pancen mung ndesa
Nanging bisa kanggo tinuladha
Marang wong-wong punggawa praja
Sing adigang adigung adiguna


Geguritan Jawa Tema Sosial

" Urip mung mampir ngombe "

Aja mung dadi lamise lambe

Lamun sira nanduk apik
Samangke uga bakal ngunduh uwohing becik
Aja meruhke sapa kelawan sing ing donya
Dadia pepadang yen ngerti dalan iku lagi peteng
Urip sepisan kanti dalan adem agawe tentrem
Penggalihmu mring sabar
Pakaryamu subur agawe makmur" Subuh "
Saben tibane subuh
Jantungku tansah deg-degan
Atmaku ing dirgantara
Atiku srasa bungah
Muga subuhku lan subuhmu dadi subuh sing gawa berkah" Nalika Subuh "
Nalika subuh tiba
Bruh kuwi gagatmu apa lastrimu
Muga kuwi tansah dadi gagatmu
Subuh kuwi wi kirana saka apawae
Subuh tansah ngelingake
Syukurku marang gusti
Krana isih bisa ngrasake
Wicitrane dina iki" Wayangan "

Banyu telaga akinclong-kinclong
Kataman cahyaning Hyang Baskara
Jroning banyu katon mencorong
Wewayangan surya ing akasa

Grumbul miwah kekayon aroyom
Muwuhi asrining wewayangan
Sliwering manuk kang golek ijon
Kumelap angrengga pesawangan

Nanging sawuse surup srengenge
Gambar ing telaga ilang musna
Kasaput sepi samuning wengi

Kaya mangkono ing sanyatane
Padhang petenge atining manungsa
Gumantung marang kersane Hyang WidiKasampurnaning Dhiri

Tiru-tiru adating pujangga
Yen arsa medhar isining nala
Kanggo rerenggan isining taman
Tinrap ing tembung guritan

Tontonen isining jagad jembar
Kang sinengker lan kang ginelar 
Kang ana ing salumahing bumi
Lan kang tinemu ing jalanidi

Yen ginagas kanthi kang ning
Kabeh mau mung kanggo pepeling
Tumraping janma kang nduwe ati
Bisa gawe gandrung mring hyang widi

Yen manungsa wus dha ngiwakani
Marang kwasaning Robbul Izatti
Tartamtu tan padha gelem kari
Ngudi mring kasampurnaning dhiri" Wong Cilik "

Wong cilik ora bakal
Nakokake babagan keadilan
Uga ora bakal takon
Ing ngendi dununge nuranimu

Aku ora wani
Nerak ukum kang kagawe
Sabisa-bisa ku bakal nurut
Apa kang didawuhake

Aku ora bisa tanding
Ngatonake kawingesan
Aku isih wedi nyawang getih
Lan suwara rerintih sapadha titah

Isohku
Paring sih mring sesami
Senajan beda kekareban
Seje ageman
Ora padha dalan uripe

Aku ora tegel
Nonton pancakara
Padudon ing donya
Nganti ngentengake nyawa

Aku mung pingin tentrem
Ayem ing laku
Nganti puput nyawa

Nanging ojo mbok idak-idak
Aku kaya cacing
Dipidak bakal mruget
Najan ora nduwe daya    Geguritan Jawa Tema Cinta


60 Contoh Geguritan Bahasa Jawa dalam Berbagai Tema


" Kalem "

Kalem dlamakan nganti dlamak mlampah
Ing liyane lungit kayu, tlethikan banyu godhog
Pos kanthi pos kelewat
Mung aku sawijining uwong tanpa mitra
Sing ngancani sak dhawane lumaku iki
Tanpa rasa krasa mangsa kelewat wektu
Turute dalan keplayon ugo ketututi
Katon jelas tlogo banyu
Angin krasa sumilir alon
Kala srengenge nyingit sal walikane gunung ing kulon
Suwargane gunung para dewa amarga kasuciane sendhang sendhang kae
Panggon para widadari surup
Lan subuh ing paninggal sing tresno marang Ibu pertiwi      " Sumpahku "
( alyssa Ramadhani )

Sumpahku....
Bakal keukir sliramu ing atiku
Bakal dadi katresnan sing sejati kanggo uripku
Bakal dak rukti katresnan sing tulus saka atiku

Tresna kuwi aju lan suci
Bakal dakrukti nganti tumekang janji
Aku katrem, aku katresnan marang sliramu
Iki sumpahku tresna suci abadi nganti mati" Lara Wuyung "
  ( Harry Setyo "

Endahe kerlap-kerlip cahya kartika
Uga padhang sumunare candra dewi
Kang nggrenggani ratri ing ati

Datan nate dak duweni
Rasa kapang lan tresna yekti
Sakliyane kapang lan tresna marang sliramu
Kang tansah dadi pepujaku

Dak antu prapta sliramu
Dak tunggu jumedhul wewayangmu
Sanajan sak kedheping netra
Senajan amung ing impi nendra
Mbokmenawa cukup kanggo usada
Rasa kapang ing jero jaja         " Sontolojo "
( Ki Kresna Dwipajana )

Ngetipleng tanpa gunem
Pedut esuk dadi seksi
Panasing srengenge pinda mitra
Gumelaring bumi dadi hangganing kadjiwan
Apa ta manungsa kuwi ?
Kadjaba kumpuling balung-balung kang tanpa adji
Tumijuping angin
Sumemburing tirta
Aweh esem lan tangis
Nanging sutik malah dadi miris
Mung djanma limpat semprapat tamat" Kanca "
Kanca ( aisyahaz31)
Kowe sing senengane ngancani aku
Ing keadaan sing seneng lan sedih
Isoh gawe seneng pas aku lagi sedih
Seneng sedihe awak tak liwati bareng
Lan njaga selalu awake koyok ngene
Lan ora bakal pisah

Ana kala nelangsa
Ana kala sukacita
Ana kala memala

Ana kanca kang apikan lan loma
Anane gawe ati tansah bungah
Ana kanca kang tumindak ala
Anane misuh gawe ati lara

Kanca kenthel dadi kabegjan
Kanca ala malah kapusan
Sing ati-ati milih kanca        " Lilo "
( zulia mamaqiara )
Nelangsa nanging ati tresno
Janjimu kok suloyo
Wong bebojo kudu saling ngerteni
Paribasane sebaya pati sebaya mukti
Urip rekasa dilakoni
Urip mulyo wong loro ngeragati
Lilo aku lilo
Tansah sliramu seng gawe ciloko
Nanging ati terus ndedonga
Supaya becik etuk swarga


" Nini "

Nini, urip mono dadi ajanging ati
Antarane nompo lan menehi
Sapa nampik krenah marang ayuning jagad
Sinembur gunung geni gegununging tekad

Nini, namung ana swara ngumandang mangsuli panantang
Mlebua lesung welahan enthong tinggal kandhang
Sesangu kang tumanja saben mangsa
Nuh iku kekencenganing tati kapitayan

Nini, atiku geni salumahing bumi
Bisa weh pepadhang lan papa" Pepujanku "

Nimas pepujanku...
Senajan tresnaku tuhu mring sliramu
Senajan tresna lan setyamutuhu marang aku
Sliramu...kang tansah dadi impenku
Kang tansah nggrenggani ing nendra-nendra ratriku

Nanging...
Mbareng wong tuwamu pirsa
Aku iki sayektine sapa uga apa...
Aku mung wong kawula sahaya
Kang datan ana picis rajabrana
Tan sugih akeh bandha dunya

Nimas pepujanku..
Aku eling aku iki sapa
Uga aku nate khanda
Panci aku amung wong biasa
Amung darbe tuhu tresna lan setya

Mula....
Dak suwun kanthi lila ing driya
Dak punggel tresna kita
Senajan aku lan sliramu pijer tresna
Senajan nuwuhake rasa dhuhkita ing nala
Kanggo nglerem duka atining keng rama
Sing nate ngucap uga kandha
Neng ngarepku, pindha nguntab ing rasa
Anakku arep mbok pakani apa?   " Katresnanku "

Tangise suling kang mecaki wengi iki
Banget nggarit rasa
Satemene wis lungse pangrasa
Mbuncang menyang pulo suwung iki
Bera cengkar sepi samun

Tembang-tembang crita kusem isih gumlethak ing meja tuwa
Ketutupan kenyatan ora pakra nutupi dhada
Pang-pang semboyan padha sempal kapangan jaman
Biruning katresnan rontang-ronting kasempyok bebaratan

Upama kembang
Wis kadhung alum pangrasa iki
Pucuk-pucuking ati ngajak bali
Nlusuri dina kepungkur 
Kang adus madu lan anggur

Kala-kala ati iki ngilo kenyataan
Nyekseni dosa-dosa glangsaran
Meruhi katresnan dadi barang dagangan
Ra iki wis tuwo, kebak tatu
Sapa sing duwe lan krungu panjeritku


" Wis Tak Coba "
    ( Nur San )

Wis tak coba
Dalan anyar tengah desa
Tak pecakikanthi permati
Jeglongan nem sasi kepungkur
Wis ora ana
Nganti aku lali panggone

Wis tak coba mlipir ukara
Sing wingi kajiret warta
Kang kawaca ing ngendi papan
Gawe cuwa ing kana

Wingi gambar-gambar lan tulisan
Cementhel ing seketheng desa
Gawe kedher warga

Wis tak coba mlipir
Saka njero nganti teka pinggir
Ukara wingi kang nggligir
Kaya tanpa nyiduk rasa lan pikir

Wis tak coba nyetir rasa
Nggagas kojahe para taruna
Kang tundhane mesem
Nyawang dalan anyar ing desane

Ana rasa kang gawe gela
Njiret kahanan tanpa dirasa
Ngumbar ukara sak dalan desa
Nganti mlesat tumeka ing kana

Wis tak coba
Mecaki dalan anyar" Kangenku "
( Isti Komah )

Wus kedlarung olehku nandhang wuyung
Marang ganda aruming lempung
Marang angkasa kang ginubel mendhung
Lan tumetesing tirta ambasuh wuwung
Lumantar anging kang anggawa warta
Dak titip kapiyarsa saksuweking nawala
Merga kangen iki wus tanpa pindha
Tak kuwawa angrembakakake marta
Sakpucuking Himalaya
Sakambane Ernawa
Sakakehing kerlip kartika
Sajak tan nandhingi rasa sajroning dhada
Bantalakang rata padha nela
Panas sumelet, garing kumlingking sakabehing wana
Sajak nelangsa nandhang dhuhkita
Panyuwunku marang kang Maha Kuwasa
Enggala purna ketiga dewa
Angganteni adhem lan tentreming jiwa  " Tresnaku "


Tresnaku pancen dudu srengenge

Nanging isoh angetke dino
Wangine kuwi
Nggawe wong kabeh kepanah
Lan membisu

Akeh impen kang wis nyedakki
Wis akeh pangarep sing disampekkake
Akhire Gusti dipethokke kula kaliyan ndeke
Samubarang sing paling endah teko gusti

Gedhe roso pangarepku
Bisa nyanding sliramu
Urip bebarengan saklawase
Mung pati sing bisa misahake


" Lurung "

Wiwit biyen nganti saiki
Lurung iki ngronce crita maneka warna
Critane andon lelana ngumbara kelunta-lunta
lelakone seniman niba tangi ngoyak crita
Tangise wog papa luwe sesambat luru upa
Ah, gawe ati nggrantes lan nelangsa

Wiwit biyen nganti saiki
Lurung iki panggah cengkar kaya ngene
Kaya cengkaring pasawahan ngelak udan kiriman
Kaya cengkaring ati koncatan sing katresnan
Iki kanyatan
Dudu apus-apusan

Tipak-tipaking sikil kang nate ngambah lurung iki
Ninggal sunggingan-sunggingan ngodhengake ati
Nggaritake garis-garis ruwet ngalahake ilmu pasti
Ora saben wong bisa nyurasa lan mangerti
Kejaba, pangeran kang murbeng dumadi


" Tansah Slira "
( zulia mamaqiara )

Mlampah ing jejeg
Sawekdal dinten lan ajeg
Keraos nganti atining bekti
Dumateng rencang nganti pati

Tansah slira
Wutah geteh mblabar mili
Tumindake ati dilarani
Sejagat njerit awan lan bengi
Nyeksening rogo ajur mlebur

Kawulomu
Prasetyaku tukul ingkang tulus
Mbotena apus
Mbotena pupus

Dumateng kersa
Arga iki inggih prasetya
Bebarengan ambangun griyo
Seng nutug kaleh ridho


" Sore "

Abot jangkahe nepusi dina mbaka dina lan sore iki
Tega uga nambahi kumitiring ati kang seprene durung ngerti
Geneya kuwagang darbe kaluputan sedheng dalan iki
Kebak prapatan, nyawiji angin lan lebu
Geneya pepadhang kudu sinangga manawa keplantrang lakune
Apa dicipta dheweke klayan pandirangan uga lan ngampet geter
Ing dhadha kaya getere dhadhane kang wedi muspra
Kumitir atine kang jinja, wengi meh tumiba
ah, wengi kang kebak wewadi
Kumitiring ati saya ndadi
Nadyan sikil tetep lumaku, ora wenang rangu
Mitra, ati iki banget nelangsa
Sliramu njawab patakonan kanthi pandakwa " Ing Wayah sore "
( owasp_zap )

Wayah sore tumuju surup
Lintang-lintang mulai murup
Katon sumebyar kaya kunang-kunang
Gawe bungah lan tentreme ati

Kowe lelungguhan karo aku
Sesawangan kaendahan cakrawala
Sinambi wales carita lan carita
Padha ngguyu lan padha sumringah

Saktemene yo mung aran kanca
Kang ora ono lan ndue kekhususan
Tapi aku yo mung bisa meneng
Amarga aku ya duduk sapa-sapa

Senajan ati bisa ngomong
Mesti kowe bakal mangerteni
Apa sing arep dakomongake
Sakjroning ati iki


Geguritan Jawa Bertema Alam dan Lingkungan

" Ombak "

Ing gisik ombak segara mutah unthuke
Mbok menawa wetenga kang nggarba donya
Muneg-muneg kebak panggresah
Pamiyasa iwak kang mingkus lan gegambangan dhadhane
Kompal-kampul kesempyok ombak lindhuk lan kasentor
Keluk kapal pukat darbeke dewa baruna" Ing antarane ombak"

Ing antarane ombak-ombak kang oyak-oyakan kemelap
Crita warisan saka leluhur-leluhur
Mimi lan mintuna
Ing ati kocak, jalaran ing pesisir
Kabare katresnan lumuntur ing gisik
Nyempyoki sikil-sikil kang tanpa sandhal
Kanthi niyat golek tetesing sih, jroning dhadha kagembokake
Lega lilane ati kang sumarah urip

Tanpa kendhat gumulung nyempyoki pesisir putih
Mung kari kang ndandani
Awit ing ndonya terkadang ati luwih rimpi katimbang karang segara. 


" Ketiga Dawa "
( J Sumarto )

Nglarap lakune angin
Kang sumilir kadarang-darang
Ing wektu tanpa papan
Sumelak padhang jingglang

Laju ampag-ampag
Ngiring jumangkah suku
Sing kamomotan sorot surya
Ninggal wekas mring kahanan

Godres kringet
Ngecaki grumbul pagawean
Kanti unjuk idhu
Ing pamenthange karep

Ndak rapalake
Tembang puja-puji
Nyenyuwun tibane banyu udan
Mraptani tanah cengkar
Ing mangsa ketiga
Sing ora duga.


" Mongso Ketiga "
    ( Rumidjah )

Endahing swasana ing mongso ketiga
Kembang ing latar padha mekrok, mawarni rupane
Nadyan ora nggondo arum, ananging sedhep sinawang
Tansah obah, ngawe awe katiyup ing samirana
Dak toleh bang wetan wus semburat abang asemu jingga
Nandhakake sang surya nedya ngumbar panguwasa
Madhangi jagat, ngobong tekad lan semangat
Semangat kanggo makaryo, tekad kanggo nguripi kaluwarga
Mula aja nganti lirwa, marang kewajibanira
Tansah syukur lan sumujud marang Gusti kang akarya jagad
Dimen urip kita berkah lan kebak nikmat" Sawijining Wengi Udan "

Udan deres banget, mili tekan ngendi-endi
Kodhok ngundang anak putune sing wiwit wingi tansah nangis njaluk ngombe
Pithik blorok dheleg-dheleg ing kombonge. Matane kembang-kembang abang
Kelingan anake mati telu klelep banyu
Ing blumbang-blumbang cedhak sawah kodhok-kodhok nutugake pestane
Cebol lan precil-precil padha surak, padha nganggo klambi rompi lan sepatu cekli
Omben-omben sawarege 


" Pelangi "
Udan deres nyirami bumi
Paring rasa adem ing ati
Nalika udan wis kesel anggone mili
Sisa banyu langit papakan srengenge
Ngasillake sumebyar pelangi
Katon indah ana ing langit
Pelangi...
Warnamu ngangeni ing ati
Tekamu tansah dienten-enteni" Gurit Wingi Sore "
       ( Nur San )

Udan wingi sore
Nelesi bantala
Ngusap bledug
Nyegerke godhong sere

Siji kang kudu dingerteni
Ing udan wingi sore
Kadang tani sayuk
Nyabetke pacule kanthi rasa

Udan wingi sore
Nitip warta marang sopo wae
Kang kudu bisa andum sekar
Ing selane karya " Pesisir "

Biruning langit, biruning laut
Esuk kang endah pangarepaning tresna
Ing sauruting wektu
Dak luru aruming sekar

Apa sliramu durung dhamang
Ing pesisir angin semilir
Ing pesisir camar-camar semampir

Mara pirengna
Kidungipun angin semilir kidungipun camar semampir
Bumi pengauban ati-ati kang miris ketar-ketir

Ing pesisir
Ora ono crita duraka  apadene karanta-ranta
Cahya gumebyar rembulan manglung tengah
samodra" Bumiku ya Bumimu "

Dek nalika nang kene isih ginubel pepeteng
Awake dhewe ngrancang gegambaran
Surak mawuran nyengklang pedhang

Sanajan kabeh wis tita awake ora nduwe apa-apa
Kajaba karep sing makantar ngobong dhada
Wis ora ono maneh
Banjur mlaku dhedhampyakan ngurud lan sesidheman
Nanging rak ora nggraita yen ing sabrang kana
Wis pinapag mimis ketawur
Pati iku wis dhadangi sawiji
Awit bumiku ya bumimu

Saiki pedhang iku wus sumimpen primpen
Ati kobong mbok menawa wis kentekan urub
Kajaba urub neon-neon pepajangan ing kaca pangilon, cetha apa kudu lali ing prajanji ?
Rak iki bumiku ya bumimu" Konang"
  ( Tutik )

Bisa gawe pepadhang
Nalika rembulan sesingidan
Ing suwaliking lintang
Maburmu saparan-paran

Bareng saiki
Papanmu ana ngendi
Wus tanpa dak weruhi
Senajan mung wujud siji

Iki jaman modernisasi
Nora bisa bali kadya wingi uni
Swasana padhang njingglang rina wengi
Tanpa mangu pra kadang luru rejeki

Uga karan jaman edan
Ujare yen ra ngedan ra keduman
Bacik rasa iki dieman
Mugi syukur nikmat kasinungan  " Langit Klawu "


Langit klawu
Mendung angendhanu
Kalbuku syahdu
Ngenti tekamu

Langit klawu
Mega ireng mlaku-mlaku
Atiku tatu-tatu
Eling sliramu

Langit klawu
nDaru kang dak-dulu
Cumlorot nyakot dalu
Sliramu tetep dak antu-antu

Langit klawu
Jagat biru
Aku rindhu sliramu
Arep nggurit endahmu" Rembulan "

Rembulan bentuke bunder
Madhangi wektu wengi
katon apik sinare ing antara langit
Aku seneng nyawang seko kene

Ananging ing mangsa mendung
Sinarmu ketutup mega
Langite peteng ndedet
Nandakke arep udanGeguritan Jawa Tema Tentang Agama


" Cahya "

Srimbit angin ngelus wengi

Sang candra ora mung nyinari pratiwi
Lintang lungo ora mung ndandani tawang
Ketutup mega-mega klawu

Yen ora ono wulan
Sapa kang tunjukake dalan
Yen ora ono lintang
Sapa kang dadi pelipur larane

Duduk wulan
Kang tunjukke dalan
Duduk lintang
Kang dadi pelipur lara
Tapi Al Quran
Kang tunjukkake dalan uga pelipur lara " Lintang Panjer Rina "

Wengi iki
Ana lintang kang nandes ati
Tansah leledang
Ngebaki alam panendra 
Saengga
Netra tan bisa nendra

Wengi iki
Lintang kawuri
Sumadya ngancani
Kanti surem-surem
Lelangen ing ngrumbule ati

Ing lame-lame
Ampag-ampag lingsir
Sithik mbaka sithik
Cabar dening lintang
Kang memba ing pamikiran

Pengin ndak susun
Ing citra nawalaku
Langgo asung bebana
Mring lintang kang nembe
Supaya mangerti janji
Sing wis dak liwati
Ing laku wektu
Ngoncati mangsa-mangsa cengkar

Wis pirang-pirang warsa
Tak sidem rasa kangen
Kang kagawa jiwa

Wengi iki
Ana lintang kang nunjem
Sing uwis gawe ati njarem" Udan Sekratakan "
   ( Wanto Tirta )

Udan sekratakan
Nembe keprungu terus ilang
Tiwas bungah njuran amleng
Ambune lebu esih nyogoki cungur

Hawane esih grungsang
Kipasan ilir ora tambah adem
Buka jendela ora patut wis wengi
Buka klambi isin awak gering

Nglongok jaba amleng
Kenyanggang kayenggeng gerah
Gobyos kringet dleweran kaya tes macul
Liliran lenthong moni pratanda ana wong rondha

Udan sekratan
Lemah bae urung teles
Kaya abot temen banyu tiba
Langit peteng ngandut pedhut" Ilining Banyu Bening "

Sawangen 
ilining banyu bening
Sanadyan hamung mili cilik
Pranyata bisa aweh pitulungan
Marang tetuwuhan ing sakiwa tengene
Tetuwuhan iku katon urip seger
Kembange mekar endah

Urip kang mugunani sesama
Ora kudu nduwe akeh bandha donya
Ora kudu drajat pangkate dhuwur
Ora kudu duwe keluwihan kang pinunjul

Esem kang tulus linandhesan ati andhap asor
Bisa uga migunani mring sesama
Bisa gawe tentreming liyan
Kadya ilining banyu bening" Tirta "
( Tutik )

Mangantu antu tibamu
Kadang tani angone leluru
Sanadyan mung tirta
Bisa ndadekna rekasa
Kapan tumiba
Enggal nelesi bantala

Dhuh Gusti
Ingkang maha welas lan asih
Dhumateng para kawula dasih
Katur mugi konjuk
Sagung puji tumanduk
Enggal kapirangana
Berkah lan rahmadNya    " Ketiga "
( Cipto Kinanti )

Gegodhongan garing, bantala nela
Tetanduran nggagar tanpa tirta
Suket aking datan kuwawa
Nungka trajaning ketiga dawa

Kae-kae ing pojok desa
Para warga padha ngupaya
Nyangking ember ngindhit klething
Golek banyu ing tlaga kana

Panasing hawa datan rinasa
Adohing paran nora dadi alangan
Bakune bisa antuk dewe
Umbah-umbah lan olah-olah bisa sampe

Datan kendhat anggone dedonga lan memuji
Tansah nyadong sihing Gusti
Enggala uwal saka kahanan iki
Urip tentrem ayem, gemah ripah loh jinawi

Eling-eling gusti ora sare
Dendonga kanthi tulus suci
Kinabul kang kasuwun
Tumeka kang sineja

Panjeriting para warga
Pangrinting para kawula
Kepireng dening pangemban pangembating praja


Geguritan Bahasa Jawa Tema Agama" Gusti "

Gusti...

Dalem namung tiyang kang lemah
Kang mboten saged mlampah piyambak
Gusti...
Dalem namung tiyang ingkang gampil gripil
Tansah kagoda kesenengan donya
Gusti...
Hamung siji panyuwunku
Tuntun dalem wonten ing margi kang padhang
Gusti...
Duh Gusti..." Klesak-klesik ono ing tengah wengi"
           ( Ki Djoyo Karto )

Kumandhanging asmaneng Gusti
Ngilingi sangkan paraning Dhumadi
Urep kadyo wujude mimpi
Jalma bakal nemahi pestu
Ninggal dhunyo kuwi yekti
Ananing mung memuji mreh bali kanthi ati suci
Klesak-klesik ono tengah wengi
Namung nderek kersaning Gusti


      " Sewu Cara "
 ( Sidowati Supriyadi )

Gusti ora nate sare
Sak mobah mosiking umate
Tansah den ulatake
Mula nalika ana kang nyimpang dalane
Enggal-enggal astane kumlawe
Nuntun mring dalan kang dadi kersane

Sewu cara Gusti anngone ndadar manungsa
Pendadarane gawe pratandha
Menawa Gusti iku maha tresna
Awit Gusthi pancen kagungan kersa
Dimen lakuning uripe manungsa tansah tumata
Bisa urip bagya mulya ing donya
Lan akherate bisa mapan ing swarga


" Bengi Pesthi "

Satemene ingsun nurunake Qur"an ing bengi pesthi
Lan weruh ta sira apa kuwi bengi pesthi
Bengi pesthi kuwi luwih becik katandhing lan sewu sasi
Tumurun malaikat lan jibril ing bengi iki
Kanthi keparenge Gusti
Amundhi bab-bab kang penting
Rahayu tinemu, enggo tumrontonge fajar enjing " Pitulungan "

Lamun pitulungane Allah lan kamenangan teka
Lan sira weruh para manungsa
Mlebu agamaning Allah andalidir mara
Mula, mahasucekna Allah kanthi muji muja
Lan nyuwuna aksama
Karana panjenengane Maha Pangaksama" Ombak Segara Gegulung "

Ombak segara gegulung
Langit kang biru manglung
Arep gumregah nanging kesandung
Kesandung kahanan kang lagi gemblung
Amerga ujare sarawita bilung
Duh...Gusti..Aduh biyung
Paringana sabar lan tansah tumiyung
Nglingi dina kang lali srawung
Pranyata kabeh mau merga kadung
Seka kadohan isih keprungu suarane wangwung
Ngrerujit ati kang lagi bingung" Pangaksama " 

Mara apuranen aku apuranen
Jalaran pangaksama iku jejantunging bumi kinasih
Kang bawera lan ijo ngrembuyung

Mara apuranen aku apuranen
Klawan pangaksama kang ijo ngrembuyung
Jagad nuswantara lan perjuangan
Awiji sakjroning dlamakan

Ibu kang ngemban bayine mara apuranen
Jalaran tresnane pindha terasing kayu jati
Gilig lan ngemohi pambela

Mara apuranen aku apuranen
Jalaran pangaksama iku rahmating pangeran


" Tandha Tresnane Gustiku "
    ( Sidowati Supriyadi )

Nalika aku susah
Gusti nglipur aku
Nalika aku nglumpruk tanpa daya
Gusti maringi kekuatan aku
Nalika aku kesasar
Gusti ngelingake aku
Nalika aku sakjroning bebaya
Gusti ngayomi aku
Nalika aku sesambat
Gusti mirengke aku
Nalika aku bungah
Gusti kang nddadekake bungahku
Gusti tansah nganti aku
Saben wektu ora ana senggang
Nalika susah nalika bungah
Gusti tansah ngatonake katresnane
Aku bisa ngrasakake
Rasa tresnane Gusti marang uripku
Mula aku ora kepingin
Lunga saka pangkrekuhe Gustiku
Amung Gusti sumbering uripku
Amung Gusti kekuatanku
Amung Gusti katentreman raharjaku
Amung Gusti kaslametanku
Maturnuwun Gusti sadaya sih katresnan
Ingkang sampun paduka tandukaken wonten ing gesang kula
Pinuji Gusti langgeng salaminya


Contoh Geguritan Jawa Bertema Orang Tua ( Ibu )


" Kapangku Kagem Ibu "
      ( Christiningsih )

Kapang aku wicara klawan sirna
Babagan tresna lan sibasita
Ananging mung sakedeping netra
Sira nggulawentah driya
Awit pepestining Gusti wicara liya
Kapang aku wicara klawan sirna
Awit aku putramu kang ngulandara
Sanadyan duh kita kebak ing dada
Kapang aku wicara klawan sirna
Kanggo panggonan nyuntak ing rasa
Awit urip kang saya rekasa
Kapangku dak wujudke donga
Mugi Gusti aweh pangapura
Sira kelebetaken ing suwargaloka" Ibu "

Ayu parasmu
Alus atimu
Kerja tanpa sambat lan lesu
Mung gawe aku
Sing durung isoh mbanggaake
Bisane mung nyusahake
Pandongaku tansah kanggo panjenengan
Ibu sing paling dak sayang  


Geguritan Bahasa Jawa Tentang Pendidikan[ Guruku ]

Guruku....
Jenengmu sampun nggawe kula pinter
Jenengmu sampun nggawe kula ngerti
Makna pendidikan

Guruku....
Amarga tetesan keringetmu
Amarga jerih payahmu
Aku dadi wong sing migunani

Guruku....
Amarga jenengan sampun ngirim kula tumuju kesuksesan
Amarga jenengan  kula bisa nggayuh tekan masa depan
Amarga jenengan iku srengenge penerangku


[ Nuntut Ngelmu ]
 
Tumekane bang-bang wetan
Awak iki tumuli tangi
Kanggo miwiti makaryo
Metu nyangking awak kanthi keyakinan

Miiiwiti dino ing pasinaon
Panggonan ilmu diandarno
Kawruh kang kudu ditindakno
Lan ngrampungno tugas sing diwenehno

Rasa sumpek, sayah asring dirasakno
Mung tekad sing bisa ngilangi
Pangarep-arep sing digowo
Yaiku kanggo besuke
Aja diwenehno marang uwong tuwo
Karya sing ora bener
Ananging tuduhno kayamu sing bisa meremno ati.


[ Wulangan dadi Wilangan ]

Sinauku kepengin gawe kuping ajeg njepiping
Bisa ngrungokake swara wisik kang dumeling
Bisa nungkulake swara guruh dadi sapa aruh
Dudu grenang-greneng swara bindheng
Ngetang-ngetung takeran weteng 
  
Sianuku pengen gawe mripat ajeg tamat
Marang mobah mosiking jaman
Bisa kena kanggo mulat
Yen sewayah-wayah srengenge owah
Kepriye jantrane yen bumi dadi beras diiteri

Sinauku pengen bisa maca lan nulis
Maca sawarnaning gatra lan sengkala
Nulis sawernaning pralampita dadi nyata
Dakgunake kanggo tenger lelaku lan sejarah anak putu
Kanggo titen samangsa-mangsa ngadepi dahuru ijen

Sinauku sinau ninthing wilahan
Nut pathet lan wilahan
Dakajab dadya wulangan
Rumeseping gendhing lelalgon
Apadene petung lan kudangan[ Kanca Sekolah ] 

Kancaku....
Mung kowe kanca sejatiku
Saben dino awake dewe ketemu
Sok nesu, sok ngguyu
Nannging aku ora bakal beda marang kancaku

Kowe mesthi ana menawa susah
Sanajan aku lan kowe beda suku lan agama
Awake dewe ora pernah bedak-bedakke
Siji lan sijine

Aku ora pengen kowe lunga
Adoh saka aku
Kowe kancaku, dudu mungsuhku
Aku kenal kowe ora mergo ayu lan bagusmu
Ananging tulusing atimu
Namung kowe kanca sejatiku


[ Calung ]

Nuthuk cacahing wulung
Nglerem manah kang bingung
Tentrem bungah lan sumringah
Manthuk rasa gawe gawe gumregah

Ayem mirengake sakabeh balung
Balung cilik utawa gedhe
Ngasah pikir lan sumendhe
Apik elek kahanan barengi disengkuyung

Maneges tembang kang ginubet ing calung
Sinau piwulang lan pepeling
Urip ing donya ora perlu sumelang
Awit Gusti tansah paring pitulungan


[ Sekolahku ]

Anggonku ngudi ilmu
Anggon konco-konco ngudi ilmu
Anggon guru-guruku menehi ilmu

Sekolahku...
Saben dina aku tumeka, nitih sepeda
Mangkat isuk, mulih sore
Tak lakoni kanti suka gambira

Sekolahku...
Ora bosen aku tumeka
Kanggo ngudi ilmu
Kanggo ngonyak prestasiku
Kanggo mbesok masa depanku 


Bukuku [ nadziro ]

Bukuku....
Minangka sumber kawruh kanggo kulo
Kulo sinau maca saka sampeyan
Mula kula mboten mangertos ngantos kulo dados ngertos

Kaca sawise kaca
Lembar sawise lembar
Tansah maca kanthi serius, lali nganti wektu
Sanajan sampeyan meneng lan ora bisa ngomong

Sampeyan ngajar wiwit saka kula cilik nganti gedhe
Supaya bisa mangertos aneka warna babagan
Sampeyan ngancani kula supaya bisa nggayuh
Tujuan lan menuju masa depan seng ayu
Maturnuwun bukuku.Ngangsu Kawruh [ Hafizhah. R ]

Semburating surya ngrasuk ing manah
Linambaring niat kang kukuh bakuh
Kanthi ati bening lesning
Aku mlaku jejeg kaya jati atusan warsa

Tak singkirno pikiran olo bakal nggrogoti suci
Aku wis madhep manteb
Ngangsu kawruh
Mbukak langit ilmu
Ngombe banyu segara wawasan kang ora ono batase

Tekadku wis koyo wojo....
Atos ora isoh leleh, ora isoh lebur
Muga gusti kang murbeng dumadi tansah paring kekuatanBaca juga :Itulah setidaknya 60 contoh geguritan bahasa Jawa dengan berbagai macam tema yang berhasil kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bisa menjadi referensi bagi anda yang saat ini sedang belajar membuat geguritan. 
yosefpedia I'm introvet person

Posting Komentar untuk "60 Contoh Geguritan Bahasa Jawa dalam Berbagai Tema "